Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT

Venturem / MTTRS

1. Privacy statement

MTTRS verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens MTTRS wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

1.1 Wanneer verzamelt MTTRS persoonsgegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze mailings, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt. Vanaf het moment dat er contact is tussen MTTRS en haar klanten, prospects en andere contactpersonen ontvangen deze correspondentie via telecommunicatie, mailing, SMS berichten, push notificaties en WhatsApp berichten. Door op enigerlei contact te hebben gehad met MTTRS verklaar je ermee hiermee akkoord te zijn.

1.2 Welke (persoons)gegevens verwerkt MTTRS?

MTTRS verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan medewerkers van MTTRS. In aanvulling op de persoonsgegevens zoals verstrekt aan MTTRS, kan MTTRS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart MTTRS verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf. We verzamelen ook gegevens over de door jouw gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

1.3. Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

MTTRS verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van accounts, de financiële en administratieve afhandeling en uiteraard het leveren van de diensten. Ook heeft MTTRS gegevens nodig bij het beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen.

Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. MTTRS slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen. MTTRS maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites.

1.4 Je rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kan aan MTTRS het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt MTTRS onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat MTTRS gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden -indien dit de aard van de uitvoering van de werkzaamheden niet belemmerd- of overige doeleinden. Het recht op data-portabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kan MTTRS vragen om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking altijd weer intrekken. Heb je het idee dat MTTRS niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit graag.

2. Derden

MTTRS maakt gebruik van systemen of diensten van derden leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging. Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult MTTRS een rol als tussenpersoon bij een registrar. Je aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal MTTRS je aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven.

Binnen de groep van MTTRS (specifiek Venturem) worden persoonsgegevens uitgewisseld. Als je klant bent van MTTRS, zien wij je ook als klant van de overige ondernemingen die behorend tot de groep van Venturem. MTTRS verkoopt in geen geval persoonsgegevens aan derde partijen.

2.1 Beveiliging (door derden)

MTTRS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. MTTRS schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. MTTRS is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

3. Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via that@MTTRS.eu.

4. Wijziging van Privacy Statement

MTTRS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Oktober 2023

Dit is het Privacy Statement van Venturem B.V. h.o.d.n. “MTTRS”, statutair gevestigd te Arnhem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71543228

Chat openen
Hoe kan ik je helpen?
Scan de code
Hi 👋
Hoe kan ik je helpen?