Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van: Besloten Vennootschap Venturem, gevestigd te Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71543228 en handelend onder de naam MTTRS. Tevens bekend en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder deze handelsnamen en waarvoor deze algemene voorwaarden te allen tijde van toepassing zijn. Venturem en de genoemde handelsnamen worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als: MTTRS.

1. Tegenstrijdigheden

In geval van tegenstrijdigheden met de overige, en/of andere algemene voorwaarden van MTTRS die onderdeel zijn van deze algemene voorwaarden, of met enige andere voorwaarden die van toepassing zijn hierop, hebben de algemene voorwaarden van MTTRS te allen tijde voorrang en in bijzonder enkel en alleen ten gunste en baten van MTTRS.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: MTTRS: De opdrachtnemer. Opdrachtgever: De wederpartij van MTTRS. Product/Dienst: Alles wat door MTTRS aan de opdrachtgever wordt aangeboden geoffreerd, bevestigd, overeengekomen en gefactureerd. Overeenkomst: Door opdrachtgever bevestigde opdracht/ offerte/ order.

3. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MTTRS en een opdrachtgever waarop MTTRS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens en met terugwerkende kracht van toepassing op alle overeenkomsten met MTTRS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

4. Offertes

Alle aanbiedingen van MTTRS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door MTTRS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. MTTRS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

5. Wijzigingen overeenkomst

De opdrachtgever dient zich te houden aan de door MTTRS gestelde voorwaarden en/ of clausules. Alle afwijkende voorwaarden en/of clausules waarnaar de opdrachtgever eventueel verwijst, zijn niet van toepassing op de door MTTRS uitgebrachte documenten en de met MTTRS gemaakte afspraken, tenzij deze afwijkende voorwaarden en/of clausules uitdrukkelijk van tevoren door MTTRS zijn aanvaard. Afwijkingen van de voorwaarden en/ of clausules verbinden MTTRS en de opdrachtgever alleen indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen van de voorwaarden en/of clausules, alsmede de gemaakte afspraken vervallen bij het niet nakomen hiervan. De “reguliere” algemene voorwaarden en alle overige bepalingen zijn dan uitsluitend geldig, tot MTTRS anders beslist. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst(en) aanpassen. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MTTRS is niet verplicht – uit hoofde van deze algemene voorwaarden – de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen, maar zal de opdrachtgever desgewenst hiervan op de hoogte stellen.

6. Uitvoering

De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MTTRS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MTTRS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MTTRS zijn verstrekt, heeft MTTRS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Als de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal MTTRS de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. MTTRS is gerechtigd meerkosten in rekening te brengen als de wijziging of aanvulling van de overeenkomst mede het gevolg is van omstandigheden die aan MTTRS kunnen worden toegerekend.

7. Uitvoering overeenkomst

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MTTRS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. MTTRS en derden zullen hun uiterste best doen de werkzaamheden te verrichten binnen de in de offerte en overeengekomen vastgestelde termijnen. Indien dit door omstandigheden echter niet lukt, heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en kan de opdrachtgever ook geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door MTTRS verrichte werkzaam heden zijn allen gericht op marktbewerking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van MTTRS op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – Na het sluiten van de overeenkomst aan MTTRS ter kennis gekomen omstandigheden geven MTTRS goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – Als MTTRS bij beëindiging van de overeenkomst een eindfactuur heeft verstuurd naar de opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de factuur binnen de betalingstermijn te voldoen of zekerheid te stellen. – Als MTTRS de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is MTTRS bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van MTTRS schadevergoeding te vorderen.

9. Garantie

MTTRS garandeert de opdrachtgever de werkzaamheden te verrichten naar beste vermogen. Garanties worden voor de geleverde diensten niet gegeven. Garanties ten aanzien van de deugdelijkheid van materialen en constructie van de geleverde producten gelden minimaal één maar maximaal gedurende drie maanden na levering. In geval van een gerechtvaardigd beroep op de garantie is MTTRS slechts gehouden tot kosteloze vervanging of herstel van het product en/ of dienst of een onderdeel ervan, met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden van MTTRS. Iedere garantie vervalt bij gebruik van het product en/ of dienst in strijd met de gebruiksvoorschriften, die aan de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst of de levering zijn verstrekt, tenzij er geen enkel verband kan hebben bestaan tussen het geconstateerde gebrek en de wijze waarop het product en/ of dienst is gebruikt.

10. Prijzen

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is exclusief BTW. Als geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MTTRS, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Als MTTRS met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is MTTRS niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. MTTRS mag prijsstijgingen doorberekenen, als MTTRS kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

11. Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient 50% van de overeengekomen prijs bij sluiting van de overeenkomst te worden voldaan, terwijl betaling van (het restant van) de volledige prijs dient te geschieden bij aflevering. In alle gevallen zal, indien gewenst, een kwitantie worden verstrekt. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MTTRS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd. Uitgezonderd hiervan zijn betalingen volgens het retainer/ pay per use model. Betalingen volgens het pay per use model vinden in beginsel vooraf plaats per levering. Betalingen volgens het retainer model vinden in beginsel vooraf plaats per periode per automatische incasso. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening van facturen is niet toegestaan. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een bedrag van €119,00 ex. BTW voor administratie- en handeling kosten en rente verschuldigd van minimaal 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van beëindiging van de overeenkomst (in de nabije toekomst) liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van MTTRS en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens MTTRS onmiddellijk opeisbaar zijn.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen MTTRS en de opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij MTTRS of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de opdrachtgever opgelegd. De opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MTTRS de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De opdrachtgever zal aanduidingen van MTTRS of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. MTTRS staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze (reeds) zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de opdrachtgever in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door MTTRS geleverde producten en/of resultaten van de diensten. Aanvullende aangelegenheden inzake intellectuele eigendom Voor zover noodzakelijk ten behoeve van de levering van de diensten door MTTRS verleent opdrachtgever voor de duur van de (campagne) periode hierbij aan MTTRS en de publishers een niet exclusieve, rechtenvrije, wereldwijde licentie om (a) alle tekst, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken, dienstenmerken, promotiemateriaal, product- of dienstgegevens, commentaar, beoordelingen, foto’s, audio- en videoclips en overige informatie die opdrachtgever verstrekt in samenhang met (advertentie)diensten en (b) de bestaande website te gebruiken, kopiëren, wijzigen (voor zover hierin toegestaan), openbaar uit te voeren, te tonen, uit te zenden en over te brengen. Verder stemt opdrachtgever ermee in dat MTTRS gedurende de (campagne)periode en daarna de naam van opdrachtgever (inclusief handelsnaam, handelsmerk, dienstenmerk of logo) mag opnemen in het portfolio van MTTRS en in haar marketingmaterialen, (verkoop) presentaties en de overige (online) bestanden die MTTRS van tijd tot tijd zou kunnen publiceren.

13. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van MTTRS blijft beperkt tot vervanging of reparatie van het product en/ of dienst of terugbetaling van het door de opdrachtgever reeds betaalde bedrag met een maximum van €1000,- (duizend euro) van het aan de cliënt gefactureerde bedrag.

15. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MTTRS geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor MTTRS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MTTRS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MTTRS niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als MTTRS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

16. Geschillen

Geschillen en/ of klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MTTRS. Als een klacht gegrond is, zal MTTRS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal MTTRS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van ‘Aansprakelijkheid’. Alle eventuele geschillen die tussen opdrachtgever en MTTRS ontstaan in de precontractuele fase (pilot), tijdens de met MTTRS gesloten overeenkomst en ook na afloop van de overeenkomst worden beslecht volgens het Nederlandse recht door de rechter in het arrondissement Arnhem.

17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen MTTRS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

MTTRS behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de website en/of via e-mail op te vragen.

Oktober 2023 

Chat openen
Hoe kan ik je helpen?
Scan de code
Hi 👋
Hoe kan ik je helpen?